Po úspešnej akreditácii v roku 2020 sa po prvýkrát otvorilo bakalárske štúdium študijného plánu Herný dizajn na FTF VŠMU v Bratislave.

Študijný plán Herný dizajn je jedným z 11 študijných plánov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Umožňuje študovať v trojročnom bakalárskom stupni štúdia. V prípade akreditácie magisterského stupňa Herného dizajnu v blízkom období bude možné po troch rokoch štúdia plynulo pokračovať v štúdiu v rovnomennom študijnom magisterskom programe alebo študent bude mať možnosť pokračovať v príbuznom študijnom pláne vizuálne efekty akreditovanom na všetkých troch stupňoch VŠ štúdia.

Štúdium je založené na realizácií množstva odborných cvičení, ktoré počnúc prvým až posledným rokom štúdia dokumentujú profesionálny rast študentov v oblasti herného dizajnu a v ďalších oblastiach spojených s virtuálnou realitou, vizuálnymi efektami, videomapingom, reklamným priestorom, filmovým a videoprodukčným mediálnym priestorom.

Súčasťou Ateliéru VFXHD je študijný plán Vizuálne efekty.  Adresa AVFX QR code

Doktorandské a Magistersképráce

Študenti programu Herný dizajn

2021/2022
2021/2022
Nedokončené štúdium
2021/2022
2020/2021
2021/2022
2020/2021
2022/2023
2020/2021
2022/2023
Nenastúpené štúdium
Nenastúpené štúdium

Hry

+1

3. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník