Profile picture for user Šufliarska Amadea
Začiatok bakalárskeho štúdia
Autoportrét

    Celková kompozícia zachytáva autorov vnútorný boj, spája ríše reality a fantázie, čo pripravuje pôdu pre intenzívny boj. Taktiež zachytáva autora pri činnostiach, ktoré mu realita neumožňuje vykonávať, čo vyjadruje túžbu po spoznávaní možností digitálnej reality. Scéna je naplnená energiou, pretože dynamické ťahy farieb a svetla osvetľujú stret medzi dvoma autorovými ja. Na jednej strane autor s dôverou ovláda silnú zbraň, symbolizujúcu odhodlanie prekonať prekážky. Na druhej strane siaha neistejšia verzia, rozpoltená medzi protichodnými emóciami.

    The overall composition captures the author's internal struggle, merging the realms of reality and fantasy that sets the stage for an intense battle. It also captures the author in activities that reality does not allow him to perform, expressing a desire to explore the possibilities of  digital reality. The scene is infused with energy, as dynamic strokes of color and light illuminate the clash between the author's two selves. On one side, the author wields a powerful weapon with confidence, symbolizing the determination to overcome obstacles. On the other side, a more insecure version reaches out, torn between conflicting emotions.