Po úspešnej akreditácii v roku 2020 sa po prvýkrát na Slovensku otvorilo bakalárske štúdium študijného plánu Herný dizajn FTF VŠMU v Bratislave.

Študijný plán Herný dizajn je jedným z 11 študijných plánov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Umožňuje študovať v trojročnom bakalárskom stupni štúdia. Následne je možné plynulo pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni  vizuálne efekty so zachovaním hernodizajnového zamerania.

Štúdium je založené na realizácií množstva odborných cvičení, ktoré počnúc prvým až posledným rokom štúdia dokumentujú profesionálny rast študentov v oblasti rozprávania príbehu v hernom dizajne s kinematografickými výrazovými prostriedkami a v ďalších oblastiach spojených s virtuálnou realitou, vizuálnymi efektami, videomapingom, reklamným priestorom, filmovým a videoprodukčným mediálnym priestorom.

Súčasťou Ateliéru VFXHD je študijný plán Vizuálne efekty.  Adresa AVFX QR code

Doktorandské a Magistersképráce

Študenti programu Herný dizajn

2021/2022
2021/2022
Nedokončené štúdium
2020/2021
2021/2022
2020/2021
2022/2023
2020/2021
2022/2023
Nenastúpené štúdium
Nenastúpené štúdium

Hry