RNDr. Andrej Lúčny, PhD.
Vzdelanie

1994 Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, zameranie Informatika – Umelá inteligencia, absolvoval s vyznamenaním a pochvalou dekana. Diplomová práca na tému “Emergentné správanie v kolóniách agentov”

2001 rigorózna skúška na RNDr. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského (FMFI UK). Rigorózna práca na tému “Modelovanie správania živých systémov pomocou subsumpčnej architektúry“.

2006 PhD. FMFI UK. Dizertačná práca na tému “Architekrúra Agent-Space” (školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.)

Výber profesionálnych projektov

Zamestananie - akademické:
1997- externý prednášajúci na Ústave informatiky (od roku 2004 Katedra aplikovanej informatiky) FMFI UK, od 2007 odborný asistent (čiastočný úväzok), predmety:
multiagentové systémy, game engines, kognitívna robotika

Zamestananie - komerčné:
1994-2000 MicroStep-HDO, programátor
2001-2016 MicroStep-MIS, vedúci vývoja systémov, od 2012 projektový manažér, po celú dobu konateľ
Aplikačná oblasť: systémy reálneho času v oblasti meteorológie, seizmológie, leteckej dopravy a atómových elektrární
2016- ME-Inspection, výskumník Aplikačná oblasť: počítačové videnie, OCR

Iné aktivity:
1990-1994 Korešpondenčný seminár z programovania, organizátor 1992 Advanced Topics in Artificial Intelligence, Praha, letná škola
1996-1998 ACM Regional Scholastic Programming Contest, hlavný porotca 2000-2003,2006,2008 ISTROBOT – súťaž mobilných robotov, porotca 2001 Foundations of wide area network programming, Lipari, letná škola
2006- Common Robotics Lab - a spoločný pr. FMFI UK, FEI STU and MicroStep-MIS 2006 spoluzakladateľ občianskeho združenia robotika.sk
2006-2008 člen euCognition FP6 NoE 2009- člen euCognition II FP7 NoE
2011-2016 posudzovateľ projektov FP7/H2020 Factories of Future

Výsledky:
1 miesto na Eastearn European Final ACM Scholastic Programing Contest 1992/93
Jazyky: angličtina, ruština

Záujmy:
počítače, roboty, kognitívna veda, história, hran na gytare, ľudské práva

Zameranie výskumu:

Zaoberám sa multiagentovým programovaním - špecifickým spôsobom programovania, pri ktorom sú softvérové moduly a vzťahy medzi nimi inšpirované metaforou multiagentového systému (t.j. je im vnútený distribuovaný charakter podobný organizácii modulov v mozgu). Tento prístup mi pripadá podnetný pre aplikácie ako riadiace systémy mobilných robotov, či modely správania živých tvorov. Za týmto účelom som navrhol a používam architektúru Agent-Space, ktorá novátorským spôsobom implementuje Brooksov princíp subsumpcie.

Päť najvýznamnejších publikácii:

Lúčny, A.: Refinement and Emergency versus Design and Predetermination. In: Proceedings of IWES 2004 (Ueda, K. – Monostori, L. – Márkus, A., eds.), Budapest, 2004, pp. 13-18 (AEA)
Lúčny, A.: Building Complex Systems with Agent-Space Architecture. Computing and Informatics, Vol. 23 (2004), pp. 1001-1036 (ADD)
Lúčny,   A.:   Building   Control Systems  of      Mobile Robots with Agent-Space architecture. 1st CLAWAR/EURON Workshop, 2004 (AEA)
Lúčny, A.: Od medzimodulových spojení k nepriamej komunikácii medzi agentami. ZNALOSTI 07, VŠB Ostrava, 2007 (AFA)
Lúčny, A.: iCubSim at the Mirror. Proceedings of EUCognition 2016, Vienna, 2016

Päť najvýznamnejších ohlasov:

Markoš, A. - Kelemen J.: Berušky, andělé a stroje. Dokořán, Praha, 2004. ISBN 80- 86569-69-1
Kelemen J.: The Minsky Way (From Artificial Neural Networks To Emotion Machines). In: INFORMATICS2007, (Ivan Plander ed.), SSAKI, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-969243-7-0
Kelemen, J.: The Sigmund Freud’s “Pleasure Pump” as a Marvin Minsky’s Emotion Machine. In: Proc. 5th International Conference on Computational Cybernetics, ICCC 07. IEEE, Piscataway, NJ, 2007, pp. 113-116
Balogh, R.: Basic Activities with the Boe-Bot Mobile Robot. DidInfo 2008. 14th International Conference. FPV UMB, Banská Bystrica, 2008
Šefránek J.: Modely usudzovania. In: Modely mysle (Kvasnička, V. – Kelemen, J. – Pospíchal J. eds.) Europa, Bratislava 2008

prezentačné videá:

https://www.facebook.com/andrej.lucny/videos/1319960668138411

 

Aktuálny stav riešenia projektov v rámci predmetu Interdisciplinárny projekt.

Interdisciplinárny projekt, 1. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

2. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Interdisciplinárny projekt, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník