RNDr. Andrej Lúčny, PhD.
Interdisciplinárny projekt
Vzdelanie

1994 Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, zameranie Informatika – Umelá inteligencia, absolvoval s vyznamenaním a pochvalou dekana. Diplomová práca na tému “Emergentné správanie v kolóniách agentov”

2001 rigorózna skúška na RNDr. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského (FMFI UK). Rigorózna práca na tému “Modelovanie správania živých systémov pomocou subsumpčnej architektúry“.

2006 PhD. FMFI UK. Dizertačná práca na tému “Architekrúra Agent-Space” (školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.)

Výber profesionálnych projektov

Zamestananie - akademické:
1997- externý prednášajúci na Ústave informatiky (od roku 2004 Katedra aplikovanej informatiky) FMFI UK, od 2007 odborný asistent (čiastočný úväzok), predmety:
multiagentové systémy, game engines, kognitívna robotika

Zamestananie - komerčné:
1994-2000 MicroStep-HDO, programátor
2001-2016 MicroStep-MIS, vedúci vývoja systémov, od 2012 projektový manažér, po celú dobu konateľ
Aplikačná oblasť: systémy reálneho času v oblasti meteorológie, seizmológie, leteckej dopravy a atómových elektrární
2016- ME-Inspection, výskumník Aplikačná oblasť: počítačové videnie, OCR

Iné aktivity:
1990-1994 Korešpondenčný seminár z programovania, organizátor 1992 Advanced Topics in Artificial Intelligence, Praha, letná škola
1996-1998 ACM Regional Scholastic Programming Contest, hlavný porotca 2000-2003,2006,2008 ISTROBOT – súťaž mobilných robotov, porotca 2001 Foundations of wide area network programming, Lipari, letná škola
2006- Common Robotics Lab - a spoločný pr. FMFI UK, FEI STU and MicroStep-MIS 2006 spoluzakladateľ občianskeho združenia robotika.sk
2006-2008 člen euCognition FP6 NoE 2009- člen euCognition II FP7 NoE
2011-2016 posudzovateľ projektov FP7/H2020 Factories of Future

Výsledky:
1 miesto na Eastearn European Final ACM Scholastic Programing Contest 1992/93
Jazyky: angličtina, ruština

Záujmy:
počítače, roboty, kognitívna veda, história, hran na gytare, ľudské práva

Zameranie výskumu:

Zaoberám sa multiagentovým programovaním - špecifickým spôsobom programovania, pri ktorom sú softvérové moduly a vzťahy medzi nimi inšpirované metaforou multiagentového systému (t.j. je im vnútený distribuovaný charakter podobný organizácii modulov v mozgu). Tento prístup mi pripadá podnetný pre aplikácie ako riadiace systémy mobilných robotov, či modely správania živých tvorov. Za týmto účelom som navrhol a používam architektúru Agent-Space, ktorá novátorským spôsobom implementuje Brooksov princíp subsumpcie.

Päť najvýznamnejších publikácii:

Lúčny, A.: Refinement and Emergency versus Design and Predetermination. In: Proceedings of IWES 2004 (Ueda, K. – Monostori, L. – Márkus, A., eds.), Budapest, 2004, pp. 13-18 (AEA)
Lúčny, A.: Building Complex Systems with Agent-Space Architecture. Computing and Informatics, Vol. 23 (2004), pp. 1001-1036 (ADD)
Lúčny,   A.:   Building   Control Systems  of      Mobile Robots with Agent-Space architecture. 1st CLAWAR/EURON Workshop, 2004 (AEA)
Lúčny, A.: Od medzimodulových spojení k nepriamej komunikácii medzi agentami. ZNALOSTI 07, VŠB Ostrava, 2007 (AFA)
Lúčny, A.: iCubSim at the Mirror. Proceedings of EUCognition 2016, Vienna, 2016

Päť najvýznamnejších ohlasov:

Markoš, A. - Kelemen J.: Berušky, andělé a stroje. Dokořán, Praha, 2004. ISBN 80- 86569-69-1
Kelemen J.: The Minsky Way (From Artificial Neural Networks To Emotion Machines). In: INFORMATICS2007, (Ivan Plander ed.), SSAKI, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-969243-7-0
Kelemen, J.: The Sigmund Freud’s “Pleasure Pump” as a Marvin Minsky’s Emotion Machine. In: Proc. 5th International Conference on Computational Cybernetics, ICCC 07. IEEE, Piscataway, NJ, 2007, pp. 113-116
Balogh, R.: Basic Activities with the Boe-Bot Mobile Robot. DidInfo 2008. 14th International Conference. FPV UMB, Banská Bystrica, 2008
Šefránek J.: Modely usudzovania. In: Modely mysle (Kvasnička, V. – Kelemen, J. – Pospíchal J. eds.) Europa, Bratislava 2008

prezentačné videá:

https://www.facebook.com/andrej.lucny/videos/1319960668138411

 

Aktuálny stav riešenia projektov v rámci predmetu Interdisciplinárny projekt.

Interdisciplinárny projekt, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

+1

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

+1

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník