Text 2D zadania

ZADANIE č.2 - 2D pre HD 2021

Legenda „O lietajúcom Cypríánovi“ – Concept Art

Cieľom zadania je realizácia kresby (maľby) postavy na tému legendy O lietajúcom Cypriánovi. Uchádzač v stanovenom časovom limite vypracuje kresebný alebo maliarsky návrh (tzv. Concept Art) na tému postavy Lietajúceho Cypriána. Námet nie je obmedzený na historizujúci štýl, ten je ponechaný na preferencii uchádzača (fantasy, sci-fi, steam punk atď.) To znamená, že uchádzač nemusí brať do úvahy reálne časové datovanie tejto legendy, ale môže ju zasadiť do akéhokoľvek obdobia, podstatný je ambivalentný vzťah lietanie – človek.

VÝCHODISKÁ:
1. V prípade potreby pomocou Googlu dohľadať potrebné informácie.
2. Pomocou Googlu vyhľadať referencie...
3. Z dostupných referencií pomocou kresby alebo maľby vypracovať návrh na to, ako by Lietajúci Cyprián mohol vyzerať.
4. Dôraz je kladený na predstavivosť ale aj remeselné spracovanie.

(Stiahnuté inšpiračné referencie vkladá na WEB stránku do priečinka fotodokumentácia.)

ÚLOHA:
1. Uchádzač zapne nahrávanie plochy počítača, na ktorom pracuje. Odporučený je bezplatný program OBS. V OBS nastaví ten monitor, v ktorom bude prebiehať kresba.
2. Uchádzač spustí strihový program, v ktorom realizoval svoju domácu videovizitku
3. Otvorí si úložisko v konferenčnom programe TEAMS, kde bude hotové súbory vkladať.
4.
Prihlási sa na web stránke https://dev.avfx.sk/ pod svojim prihlasovacím menom a otvorí súbor PS školské práce.

Uchádzač si v krátkom čase skúsi dohľadať niečo o legende o Lietajúcom Cypriánovi, pokiaľ mu okolnosti vzniku tejto legendy nie sú známe. Pomocou dostupných nástrojov si dohľadá vhodné referencie, ktoré mu budú slúžiť ako podklady pri realizácii návrhu toho, ako by uvedená postava mohla vyzerať. Povolené sú všetky druhy 2D digitálneho prejavu ako kresba, maľba, ale aj digitálna koláž a iné. Povolené sú akékoľvek 2D nástroje ako Photoshop, Gimp, Autodesk SketchBook a pod.

Ideálny postup práce je od tzv. blockout fázy, kde bude kladený dôraz na siluetu, cez kresebné definovanie detailov až po kompozíciu, prípadne zasadenie do prostredia. To všetko prispôsobené preferenciám a estetike uchádzača. Neočakávame pritom perfektne vypracovanú maľbu, dôležitá je predstavivosť uchádzača a schopnosť odprezentovať víziu v digitálnom návrhu postavy.

ODOVZDANIE
30 minút pred uplynutím časovej dotácie prichádza výzva na export výsledku do požadovaného formátu jpg s najnižším rozlíšením HD, odporúčané je vyššie.
Vypne nahrávanie plochy v programe OBS, vloží záznam do strihového programu. Zaznamenané video zrýchli v pomere 1:10 alebo 1:xx tak, aby malo maximálne 3-4 minúty. Video môže ozvučiť voľne šíriteľnou hudbou z internetu.
Vloží titulky kopypejstovaním a upraví ich.

V úvode videa je titulok:
Making of 
2D zadanie prijímacích skúšok HD FTF VŠMU
Legenda „O lietajúcom Cypríánovi“ – Concept Art

Na konci videa sú titulky:
Video bolo vyhotovené počas prijímacích skúšok Herného dizajnu FTF VŠMU Bratislava
dňa 3.2.2021 ako záznam tvorby 2D
Legenda „O lietajúcom Cypríánovi“ – Concept Art
Realizované v programe: (Maya, Blender atd...)
Zdroj hudby: 
Napr.: https://www.youtube.com/audiolibrary/music
Meno uchádzača: 
Martin Herný
© HD FTF VŠMU 2021 

Vyexportujeme záznam zo strihového programu vo formáte mp4, 1080p, H264, bitrate do 10 Mbit/s, pomer strán 16:9.
Formát súborov:             
PS_2021_Priezvisko_Meno_ CISLOUCHADZACA_2D_ OLietajucomCyprianovi.jpg
PS_2021_Priezvisko_Meno_ CISLOUCHADZACA_2D_ OLietajucomCyprianovi.mp4
PS_2021_Priezvisko_Meno_ CISLOUCHADZACA_2D_ OLietajucomCyprianovi.rar

10 minút pred uplynutím časovej dotácie prichádza výzva na ukladanie prác na úložiská.
 1. Vyexportované súbory uchádzači vkladajú na WEB stránku https://dev.avfx.sk/.

Prihlásenie, Pridať PS školské práce (dolu na stránke), vložiť obrázok jpg a vložiť mp4 súbor, Uložiť.
Ukladá sa výsledné zadanie v jpg, explikácia v pdf, making of v mp4, internetové inšpiračné jpg do foldra fotodokumentácia. zbalené internetové inšpiračné jpg a pracovné súbory z programov, v ktorých zadanie realizoval. Zbalené pracovné súbory v rar alebo zip.

 1. Vyexportované súbory uchádzači posielajú na úložisko TEAMS v Sharepointe, kde má každý uchádzač pridelené vlastné úložisko.

Ukladá sa výsledné zadanie v jpg, explikácia v pdf, making of v mp4, zbalené internetové inšpiračné jpg a pracovné súbory z programov, v ktorých zadanie realizoval. Zbalené pracovné súbory v rar alebo zip.
V prípade, že by odovzdávanie na úložisko MS TEAMS malo technický problém, práce sa posielajú na adresu: vizualneefekty@gmail.com               

Realizácia 2D praktického zadania
Text 3D zadania

EXPRESIONISTICKÁ TVORBA GRAFICKEJ PREVIZUALIZÁCIE 3D HRY.

Definovanie žánru 3d hry: VR hra (Hra pre zariadenia Virtuálnej reality, kde hráč je v strede diania obklopený panoramatickým 360° pohľadom), hráč stojí na mieste, maximálne sa môže hýbať vo štvorci 2x2m. Hráč môže ovládať obe ruky, skákať, zohnúť sa, prípadne si ľahnúť. Pohľad je teda výhradne z prvej osoby.

Na realizáciu cvičenia má uchádzač presne 3 hodiny a rozhodujúcim výstupom je vyrendrované video. Umelecká realizácia sa odvíja od silných stránok tvorcu, ktoré chce prezentovať. Finálna vizualizácia diela je realizovaná pomocou animácie v grafickom 3d programe alebo ako séria 3d návrhov. Použitie herného 3d enginu je na vlastné zváženie.

Vizuálny štýl hry musí byť založený na nemeckom filmovom expresionizme 20-tych rokoch 20. storočia. Definícia nemeckého expresionizmu:

“Expresionizmus si zakladá najmä na mizanscéne. Pod mizanscénou rozumieme všetky prvky umiestnené pred kamerou, ktoré majú byť nakrútené. To znamená: prostredie, rekvizity, osvetľovanie, herci, kostýmy, make-up atď.

Expresionizmus bol vo všeobecnosti chápaný ako vzbura proti realizmu. Toto pravidlo sa prejavilo aj pri výtvarnej stránke expresionistických filmov. Prostredia v ktorých sa odohrávajú príbehy sú n erealisticky zdeformované. Herci bývajú silno nalíčení a choreografia ich pohybov je neprirodzená.” Wikipédia

Zadanie musí byť doplnené stručným dokumentom (pdf, maximálne 1 A4) realizovaný napr. počas renderovania v poslednej polhodine tvorby zadania.

Dokument by mal obsahovať:

 1. Akcia hráča s hrou - aký je postup levelom alebo čo hráč zažije počas prvých 10 minút
 2. Popis príbehu v hre - ak hra obsahuje príbeh

V prípade naozaj silného nápadu, ktorý v danom limite sa nedá stihnúť, uchádzač nedisponuje primeranou zručnosťou alebo nie je možné vygenerovať pomocou 3D softvéru, zadanie je možné odovzdať aj ako sadu konceptov, skíc a/alebo storyboardu vloženého do prezenčného pdf súboru. Podmienkou je, že z tejto dokumentácie jednoznačne a zrozumiteľne vyplynie podoba budúceho vizuálneho herného diela.

V čase rendrovania projektu vytvorí krátku explikáciu tvorivého postupu v konečnom formáte pdf a vkladá na úložiská.

Pracovné súbory po skončení tvorivého procesu zbalí do formátu rar alebo zip a vloží spoločne s ostatnými prácami na úložiská.

HODNOTÍ SA
Nápad na hru, tvorivé myslenie, vynaliezavosť, fantázia, výtvarné cítenie, kompozícia a technická zručnosť v 3D programe.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Výsledkom tvorivého procesu je video a pdf dokument.
Dĺžka:                   10 až 30 sekúnd,
Formát:                mp4, preferovaný kodek H264, bitrate do 10 Mbit/s, frekvencia snímkov 25 fps,
Pomer strán:        16:9
Rozlíšenie:          1920x1080 alebo 1280x720, Optimálne preset v Adobe balíku Youtube 1080p resp. 720p.
Veľkosť súboru: do 100 MB

Formát súborov:                
AHD_PS_2021_Priezvisko_Meno_ CISLOUCHADZACA_3D_NazovDiela.mp4
AHD_PS_2021_Priezvisko_Meno_ CISLOUCHADZACA_3D_NazovDiela.pdf
AHD_PS_2021_Priezvisko_Meno_ CISLOUCHADZACA_3D_NazovDiela.rar
V prípade výtvarného riešenia projektu uchádzač  odovzdáva len pdf súbor, do ktorého vkladá sériu jpg obrázkov alebo sadu grafických listov vložených do pdf súboru.

TITULKY A ZVUK
Prácu je možné ozvučiť  hudbou alebo ruchmi, ktoré nepodliehajú autorským právam.

V úvode videa je titulok:               
Názov vašej práce.
Na konci videa sú titulky:
Video bolo vyhotovené počas prijímacích skúšok Herného dizajnu FTF VŠMU Bratislava
dňa 3.2.2021 v priebehu 3 hodín.
Realizované v programe: (Maya, Blender atd...)
Zdroj hudby:    
Napr.: https://www.youtube.com/audiolibrary/music
Realizoval:      
Martin Hruška (meno uchádzača)
© HD FTF VŠMU 2021 (Posledný titulok)

ODOVZDANIE
30 minút pred uplynutím časovej dotácie prichádza výzva na export výsledku do požadovaných formátov.
Uchádzači odovzdávajú zadanie:

 1. Vyexportované súbory uchádzači vkladajú na WEB stránku https://dev.avfx.sk/.

Prihlásenie, Pridať PS školské práce (dolu na stránke), vložiť video mp4 a vložiť pdf súbor, Uložiť.

 1. Vyexportované súbory uchádzači posielajú na úložisko TEAMS, ku ktorému získali individuálny prístup.
  V prípade, že by odovzdávanie na úložisko TEAMS malo technický problém práce sa posielajú na adresu: vizualneefekty@gmail.com
  Zadanie vypracoval:    Mgr. art. Ľubomír Timko

Prijímacie skúšky, realizácia 3D praktického zadania